Dương, T. T., Huy, N. Q., & Anh, P. H. (2021). Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(5V), 69-78. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-06