Nam, N. S., & Phương, L. N. (2021). Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(5V), 44-57. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(5V)-04