HòaN. N., Huân, N. X., Quân, T. H., & HoànV. K. (2021). Nghiên cứu sử dụng bùn thải nạo vét sông Nhuệ chế tạo gốm tường theo phương pháp tạo hình bán khô. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 15(6V), 12-22. https://doi.org/10.31814/stce.huce(nuce)2021-15(6V)-02