Thành, Đỗ H., Tấn, T. V., Tuấn, N. V., & Linh, N. N. (2018). Nghiên cứu phương pháp lựa chọn bảng mục từ ngành công trình xây dựng trong đề án “biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam”. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 147-156. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-16