Chi, L. T. P. (2018). Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 115-124. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-13