Lý, B. S., & Hùng, N. V. (2018). Nghiên cứu khả năng kết hợp thiết bị hấp thụ khí độc hại, thiết bị lọc bụi ướt để xử lý khí thải. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 97-105. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-11