Hạ, T. Đức. (2018). Nghiên cứu, đánh giá trạng thái dinh dưỡng hồ chứa nước Cao Vân phục vụ cấp nước sinh hoạt. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 78-85. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-09