Ân, V. V. T., & Nguyên, H. N. (2018). Ảnh hưởng của tro đáy nhiệt điện đến các tính chất cơ lý của xi măng Poóc lăng hỗn hợp. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 69-77. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-08