Bảo, N. Q. (2018). Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(4), 14-22. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-02