Board, E. (2015). Mục lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 9(4), 5-6. Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1185