Hạ, T. (2018). Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 3(2). Truy vấn từ https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087