(1)
Trung, N.; Toi, P. Nghiên Cứu, đề Xuất Suất Tiêu Thụ điện Năng Cho Văn Phòng Làm Việc: Ap Dụng Tính Toán Cho Văn Phòng Làm Việc Tại Hà Nội. TCKHCNXD 2018, 12, 59-64.