(1)
Chuong, L.; Nhat, D.; Nang, T.; Dung, N. Phân Tích động Học, động Lực Học Thiết Bị Lắp Dựng Tấm Tường Bê Tông Nhẹ. TCKHCNXD 2018, 12, 43-49.