(1)
Hung, N.; Huy, N.; Dat, P. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Và Mô Phỏng Số Cột Bê Tông Cốt Thép Tiết Diện Chữ Lchịu Tải Trọng động đất. TCKHCNXD 2018, 12, 11-17.