(1)
Phương, N. Sơ Bộ đánh Giá Và đề Xuất Một Số Giải Pháp Tăng Cường Hiệu Quả Khai Thác Tuyến Buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. TCKHCNXD 2017, 11, 115-121.