(1)
Bản, N.; Binh, T.; Vũ, T.; Ninh, N. Quản Lý Hệ Thống Cơ điện Công Trình Sử Dụng Công Nghệ Tăng Cường Thực AR Và Mô Hình Thông Tin Công Trình BMI. TCKHCNXD 2017, 11, 90-96.