(1)
Hạ, T.; Minh Hải, T.; Cường, Đinh; Cường, Đinh; Cường, Đinh. Xác định Hệ Số Phân Hủy Sinh Học Chất Hữu Cơ KS1 Tại Sông Cầu Bây Sau Khi Tiếp Nhận Nước Thải đô Thị. TCKHCNXD 2017, 11, 77-82.