(1)
Học, T. Đề Xuất Thuật Toán Lai Ghép điều Hòa Nhân Lực Trong Tiến độ Dự án. TCKHCNXD 2017, 11, 72-76.