(1)
Thành, L. Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Dự án đầu Tư Công Trong Lực Lượng Công an Nhân Dân Giai đoạn 2016 - 2020. TCKHCNXD 2017, 11, 66-71.