(1)
Hải Ninh, C.; Thám, N.; Đức, V. Quy Trình Kỹ Thuật Chế Tạo Cấu Kiện Bê Tông Nhẹ Cách Nhiệt - Chống Cháy. TCKHCNXD 2017, 11, 36-41.