(1)
Quý, N.; Nam, V. Nghiên Cứu Sử Dụng Nano-Silica Thay Thế Silica-Fume Hạn Chế Co Nội Sinh Trong Bê Tông Cường độ Cao. TCKHCNXD 2017, 11, 30-35.