(1)
Liên, T.; Khiêm, N.; Đức, N. Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Của Dầm Timoshenko Bằng Vật Liệu FGM Có Nhiều Vết Nứt. TCKHCNXD 2017, 11, 10-19.