(1)
Thuật, Đinh V.; Long, N.; Hưng, Đặng V. Xác định Tải Trọng Cầu Trục Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-3. TCKHCNXD 2024, 18, 66-78.