(1)
HòaT. H.; Khanh, Đặng D.; HảiL. V.; QuíL. X. Tối ưu Hệ Giằng Của Khung Thép Phi Tuyến Xét Liên Kết Nửa Cứng Dùng Thuật Toán Tìm Kiếm Cộng Sinh Tiến Hóa. TCKHCNXD 2024, 18, 41-53.