(1)
Trung, L.; Anh, V.; Quang, N. Phân Tích Khung Thép Có Liên Kết Nửa Cứng Phi Tuyến Chịu Tải Trọng Lặp Thay đổi Lặp. TCKHCNXD 2024, 18, 26-40.