(1)
Dương, N. H.; BảoN. Q. Xác định Vùng Hư Hỏng Trên Kết Cấu Dạng Bản Sử Dụng độ Cong Dạng Dao động Theo Hai Phương Và Mạng Nơ Ron Tích Chập. TCKHCNXD 2023, 17, 66-77.