(1)
Trầm, B. V.; Quyền, N. V.; Dưỡng, L. V.; Thoại, V. V. Phân Tích động Lực Học Thiết Bị Nâng Do Việt Nam Chế Tạo Lắp Trên Tàu Khảo Sát Môi Trường Biển. TCKHCNXD 2024, 18, 143-155.