(1)
Dũng, L. N.; QuỳnhB. D.; TrọngT. Đình; DũngN. V.; DựT. X.; An, H. T.; ĐiệpL. V.; NgọcB. Đình. Nghiên Cứu Giải Pháp đánh Giá ô Nhiễm Không Khí Khu Vực Khai Thác Mỏ đất đắp Bằng Dữ Liệu Sentinel-5P Tropomi. TCKHCNXD 2023, 17, 62-74.