(1)
Thuật, Đinh V.; Toàn, T. Q. Xác định Tải Trọng Gió Tác Dụng Lên Nhà Công Nghiệp Một Tầng Theo EN 1991-1-4 Và so Sánh Với TCVN 2737:1995. TCKHCNXD 2023, 17, 100-115.