(1)
Tú Đỗ A.; HiếuN. M.; TâmT. Đức; Hà LyN. T. Dự Báo Khả Năng Nứt Nhiệt Trong Bê Tông Tuổi Sớm Trong Kết Cấu Trụ Cầu Sử Dụng Mạng Nơ-Ron Nhântạo. TCKHCNXD 2022, 16, 139-150.