(1)
Minh, P. V. Nghiên Cứu Giải Pháp Thiết Kế Thiết Bị Thi Công Cọc đá Trong điều Kiện Việt Nam. TCKHCNXD 2022, 16, 46-56.