(1)
Tín, H. X.; Cường, N. H.; Long, N. M. Hiệu Quả Gia Cường Của Tấm BFRP Cho Cột Bê Tông Cốt Thép Bị ăn Mòn Chịu Nén Lệch Tâm. TCKHCNXD 2022, 16, 10-24.