(1)
Quang, V. N.; Hà, N. V.; Chiều, V. Đình. Xây Dựng Hệ Thống Quan Trắc Chuyển Dịch Và Cảnh Báo Sớm Sử Dụng Kỹ Thuật GNSS-RTK. TCKHCNXD 2023, 17, 134-146.