(1)
Thắng Đỗ Q.; VũN. H.; TuyểnV. V. Đánh Giá độ Bền Dọc Của Tàu Container Khi Bị Tàu đâm Va. TCKHCNXD 2022, 16, 181-205.