(1)
Học, T. Đức; Anh, N. T.; Long, L. Đức; Thoan, N. N. Đánh Giá Lãng Phí Trong Xây Dựng Bằng Phân Tích Nhân Tố Và Các Mô Hình Trí Tuệ Nhân Tạo. TCKHCNXD 2022, 16, 151-167.