(1)
Bình, C.; Long, N. V.; Tú, T. M.; Anh, N. T. Phân Tích động Lực Học Dầm Timoshenko Bằng Vật Liệu Xốp (FGP) Chịu Tác Dụng Của Tải Trọng Di động Theo Tiếp Cận Giải Tích. TCKHCNXD 2022, 16, 74-86.