(1)
Minh, P. C.; My, L. N. T. Đánh Giá độ Bền Sun-Phát Của Vữa Xây Dựng Chứa Bột Gạch đất Sét Nung Phế Thải. TCKHCNXD 2022, 16, 114-124.