(1)
Tuấn, P. M.; Tâm, T. V. Nghiên Cứu Tính Toán độ Võng Ngắn Hạn Dầm Bê Tông Cốt Hỗn Hợp Thép Và Polyme Cốt Sợi Thủy Tinh Theo TCVN 5574:2018. TCKHCNXD 2022, 16, 74-85.