(1)
Sơn, P.; Khoa, B. Đăng; Anh, T. L.; Hòa, P. M.; Thư, N. T. A. Phân Tích Tác động Của đại Dịch Covid-19 đến Các Doanh Nghiệp Xây Dựng Tại TPHCM. TCKHCNXD 2022, 16, 125-138.