(1)
Huấn, H. D. Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian địa Lý Quốc Gia Về Giao Thông Phục Vụ Quy Hoạch, Quản Lý đô Thị Thông Minh. TCKHCNXD 2021, 15, 190-199.