(1)
Bình, T. Đức; Đồng, P. S.; Thắng, N. C.; Tuấn, N. V.; Anh, P. X.; Tấn, T. V. Đánh Giá Hiệu Quả Giảm Phát Thải CO2 Của Bê Tông Chất Lượng Siêu Cao Sử Dụng Tổ Hợp Phụ Gia Khoáng Silica Fume Và Tro Bay. TCKHCNXD 2021, 15, 158-172.