(1)
Hùng, L. V.; Thành, L. T.; Tuấn, N. V. Nghiên Cứu Chế Tạo Bê Tông Nhẹ Cường độ Cao Sử Dụng Hạt Vi Cầu Rỗng Từ Tro Bay. TCKHCNXD 2021, 15, 146-157.