(1)
Đấu, V. Đình. Hiệu Quả Của đá Bazan Và Cát Nghiền Mịn Trong Cường độ Bê Tông. TCKHCNXD 2021, 15, 35-48.