(1)
Hiệp, Đinh V.; Hùng, T. M.; Sáu, B. V.; Tùng, L. T.; Tuấn, N. A. Đánh Giá Xu Hướng Sử Dụng Giải Pháp đỗ Xe Kết Nối Nhằm Hạn Chế Xe Máy đi Vào Nội đô Thành Phố Hà Nội. TCKHCNXD 2021, 15, 57-67.