(1)
Tuấn, V. V.; Nguyên, H. Đình. Nghiên Cứu Sử Dụng Nền Cát - Cao Su Phế Thải để Giảm Chấn động Cho Công Trình Khi Có động đất. TCKHCNXD 2022, 16, 168-180.