(1)
Chiều, V. Đình; Quang, V. N.; Dũng, L. N.; Hằng, H. T.; Trọng, T. Đình. Nghiên Cứu Các Phương án Xử Lý Kết Hợp Số Liệu Của Nhiều Hệ Thống định Vị Vệ Tinh Trong Mạng Lưới GNSS. TCKHCNXD 2021, 15, 156-166.