(1)
Dương, T. T.; Huy, N. Q.; Anh, P. H. Tối ưu Tiết Diện Ngang Kết Cấu Dàn Theo điều Kiện Bền Và Chuyển Vị Bằng Thuật Toán Rao. TCKHCNXD 2021, 15, 69-78.