(1)
Nam, N. S.; Phương, L. N. Sử Dụng Dạng Giải Tích Phân Tích Dao động Cưỡng Bức Có Cản Của Dầm Timoshenko Chịu Tải Di động. TCKHCNXD 2021, 15, 44-57.