(1)
Bích, L. T.; Hoàng Hùng, T. N. Nghiên Cứu Vi Cấu Trúc Lý Giải Sự Giảm Hệ Số Thấm Của đất Cát San Lấp Trộn Xi Măng. TCKHCNXD 2022, 16, 116-127.