(1)
Chi, L. T. P. Hình Học Fractal Và Tính Chất Tự đồng Dạng Thể Hiện Trong Kiến Trúc Việt Nam. TCKHCNXD 2018, 12, 115-124.